"Lõimuv Eesti 2020"


"Lõimuv Eesti 2020"

Kultuuriministeeriumil on valminud ning avalikule konsultatsioonile esitatud arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ eelnõu.

Arengukava dokumentidega on võimalik tutvuda siin.

Uue valdkondliku arengukava koostamise ettepaneku kiitis Vabariigi Valitsus heaks 2012. aasta 11. oktoobril.

Lähtudes hetkeolukorrast, uuringutest ja teistest arengudokumentidest, kaardistab uus arengukava valdkonna arengusuunad, strateegilised eesmärgid ning vajalikud tegevused ja vahendid aastateks 2014–2020. 

Arengukava koostamine lähtub Vabariigi Valitsuse 2011–2015 tegevusprogrammi poliitikavaldkonna "Lõimumine" eesmärkidest ning toetub 2011. aastal läbi viidud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu analüüsile.

integratsioon.ee

hoiab avalikkust kursis arengu-kava koostamise protsessiga ning võimaldab kõikidel elanikel arengukava koostamises veebilehe kaudu kaasa rääkida

Veebilehel avaldame olulisemaid uudiseidmaterjaleuuringute tulemusi ning vahekokkuvõtteid arengukava koostamisest.


В Министерстве культуры подготовлен проект программы развития «Lõimuv Eesti 2020».


Mатериалы программы здесь.


11 октября 2012 года правительство Эстонии одобрило предложение о составлении новой программы развития сферы интеграции и сплочения Эстонии „Lõimuv Eesti 2020“.

Исходя из текущего положения дел, исследований и других программных документов, новая программа опишет приоритетные направления развития в данной области и стратегические цели, а также необходимые для их достижения действия и средства на период с 2014 по 2020 годы.

При составлении программы будут учитываться цели, обозначенные в разделе «Интеграция» Программы
деятельности Правительства Эстонии на период 2011-2015 гг., а также результаты анализа Интеграционного мониторинга.
 

integratsioon.ee

создан с  целью информирования общественности о ходе процесса составления программы. Он также позволяет всем заинтересованным лицам внести свое предложение в процесс составления через систему обратной связи.

На страницах портала будут публиковаться важнейшие новостирезультаты исследований, а также промежуточные отчеты о ходе составления программы.

Viimased uudised