Karjääriõppekursused
Prindi lehekülg

Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele

Karjääriõppekursuse eesmärk on suurendada ebapiisava eesti keele oskusega ja madalama haridustasemega töötavate täiskasvanute teadlikkust elukestva õppe võimalustest ja tööturu nõuetest ning seeläbi parandada nende karjääriplaneerimise oskusi ja konkurentsivõimet.

Kursuse sihtgrupiks oli 130 ebapiisava eesti keele oskusega töötavat täiskasvanut vanuses 27 eluaastat ja vanemad, kellel puudub kõrgem haridustase kui põhi-, üldharidus või kutsekeskharidus.

 

Kursuste maht ja üldinfo

Karjääriõppekursuste päevakavad


 Kursuste maht ja üldinfo

 

Kursuse õppekava maht on 34 akadeemilist tundi, sh 10 tundi iseseisvat tööd. Kursuse kestuseks on arvestuslikult kuni 10 õppepäeva.

 

Karjääriõppekursuste õppekavaga saab tutvuda siin!

Karjääriõppekursus koosneb kolmest moodulist, mis jaguneb alljärgnevalt:
 

  • I moodul ENESEANALÜÜS (10 akadeemilist tundi, sh 3 akadeemilist tundi iseseisev tööd ja praktilised ülesanded)
  • II moodul TÖÖTURG JA ÕPPIMISVÕIMALUSED (14 akadeemilist tundi, sh 4 akadeemilist tundi iseseisev tööd ja praktilised ülesanded)
  • III moodul OTSUSTAMINE JA PLANEERIMINE (10 akadeemilist tundi, sh 3 akadeemilist tundi iseseisev tööd ja praktilised ülesanded)
     

Kursuse lõpetamise eelduseks on:
 

  • osalemine auditoorses töös vähemalt 90% ulatuses
  • iseseisvate praktiliste ülesannete sooritamine ning esitamine.