Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid
Kood: RK18EKV001
Tüüp: Projektikonkurss
Kestus: 29.05.2018 00:00 - 21.06.2018 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Konkursi eesmärk on luua võimalusi, tehnoloogiaid ja võtteid eesti keele kasutamiseks loomulikus suhtluskeskkonnas ning seeläbi tõsta eesti keelt madalamatel tasemetel kõnelejate enesekindlust eesti keeles suhtlemisel igapäevaelus.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigi- ja riigiallasutused ning erasektori asutused juhul kui asutuse põhikirjaline tegevus on seotud hariduse või kultuuriga.

Projektikonkursi kogueelarve on 300 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 30 000 eurot.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 8.3).

Taotluse esitamise tähtaeg on 21.06.2018.

Infopäev taotlejatele (edaspidi Taotleja) toimub 05.06.2018 kell 13:00-14:30 Tallinnas Sihtasutuses Lõõtsa 2A, 8 korrus) ja 11.06.2018 kell 11:00-12:30 Narvas Sihtasutuse nõustamiskeskuses (Kerese 3, II korrus).

 

Tallinna infopäevale palume registreeruda hiljemalt 04.06.2018 ja Narva infopäevale hiljemalt  8.06.2018 e-posti aadressil martin.eber@integratsioon.ee

 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium

 

Konkursi dokumendid:

Konkursijuhend
Lisa 1. Projekti taotluse vorm
Lisa 2. Registreerimislehe vorm

 

küsimused-vastused

 

Küsimus (K): Kas projektil on omaosalus nõutud?
Vastus (V): Antud konkursil omaosalust nõutud pole, palume koostada eelarve ainult toetuse peale. Kui taotlus on osa suuremast projektist, tuua see taustainfos välja, kuid mitte eelarves.

K: Kuidas me saame juba olemasolevaid projekti elluviimisega seotud vahendeid/seadmeid eelarves kajastada?
V: Enne projekti abikõlblikkuse perioodi algust soetatud vahendeid projekti kuludesse arvestada ei saa.

 

K: Kui projektijuht täidab lisaks projekti juhtimisele ka muid tööülesandeid, nt viib projektiüritusi ja -tegevusi läbi, siis kuidas kajastada tema töötasu?
V: Eelarves kajastage eraldi ridadel, nii 1 kui 2.

 

K: Kas kontoritarbeid saab soetada?
V: Jah, seda loetakse projektijuhtimise kuluks, kuid osakaal kogu projekti eelarvest ei tohi ületada 10%.

K: Kas toetuse eest toodetud materjalidele, mh pastapliiatsitele, on nõutav toetajate logode kandmine?
V: Kui projekti käigus soovitakse kasutada lihtsalt pastakaid, joonlaudu vms, siis nendele logosid kandma ei pea. Kui on spetsiaalselt projekti tarbeks toodetu, nt särk, auhind vms, peavad logod olema
NB! Projekti tegevustes peab viitama, et seda rahastab Kultuuriministeerium ning toetab Integratsiooni Sihtasutus

K: Kas on võimalik projektikonkursi abikõlblikkuse perioodi pikendada?
V: Ei ole.

K: Kas on laagritega seotud erinõuded?
V: Laagrite läbiviimine on lubatud, kuid need peavad vastama noorsootöö seaduse nõuetele ja noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuete korrale.

K: Mida peetakse silmas mõiste „riigiidentiteet“ all?
V: Mõeldakse inimese kuuluvustunnet ühiskonna avaliku sfääri ossa, „meie“ tunne mida iseloomustab Eesti riiki kuuluvuse tähtsustamine ning selle põhiväärtuste ja sümbolite jagamist.

K: Mida peetakse silmas mõiste „meediakriitilisus“ all?
V: Mõeldakse võimekust enda jaoks vajalikku informatsiooni analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt tõlgendada, mitte võtta kõike meedias (sh sotsiaalmeedias) tõe pähe.


Täiendav info

Martin Eber
Integratsiooni Sihtasutus
rakenduskeskuse juht
tel +372 659 9067
e-post: martin.eber@integratsioon.ee