Программа практики

Pakume Eestis elavatele eri keele- ja kultuuritaustaga üliõpilastele võimaluse osaleda avaliku sektori praktikaprogrammis, et julgustada eesti keelest erineva emakeelega elanikke töötama riigiasutustes ja seeläbi arendada Eesti riigiasutuste kultuurilist mitmekesisust.  

Praktikaprogrammis saavad osaleda ehk kandideerida pakutavatele praktikakohtadele saavad üliõpilased, kes:  

  • oskavad hästi eesti keelt, kuid ei räägi seda emakeelena; 

  • on Eesti alalised elanikud*, tagasipöördujad** või uussisserändajad***;  

  • õpivad Eesti kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes; 

  • on huvitatud erialapraktikast ministeeriumis või selle hallatavas asutuses; 

Praktikaprogrammis osalevad üliõpilased saavad: 

  • praktikakoha riigiasutuses; 

  • valdkonna spetsialistide juhendamist;  

  • eesti keeles rääkimise praktikat;  

  • lisakoolitusi ja kohtumisi praktikaprogrammi raames. 

 

Kogu info praktikakohtade ja kandideerimise kohta leiate sellelt lingilt.  

 

Praktikaprogrammi viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ kinnitatud projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 raames. 

* Üle viie aasta Eestis seaduslikul alusel elav eesti keelest erineva emakeelega tudeng.  

** Eesti kodakondsusega üliõpilane, kes on Eestisse püsivalt naasnud viimase kaheksa kuu jooksul ja oma elukoha registreerinud Eesti rahvastikuregistris. 

*** Vähem kui viis aastat Eestis elanud 

  • välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alustel;  

  • Euroopa Liidu kodanik, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel.