Title:
Контроль за резултатами обучения и оценивание в школе
Author:
Mari Kadakas
Publisher:
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskus
Year:
2006
Released:
Tallinn
Keywords:
collection of articles 
File:
51_58.pdf

Haridusprogrammide Keskus toetas kogumiku tõlkimist vene keelde. Raamat ilmus eestikeelsena üldhariduslike kogumike sarjas Abiks õpetajale. Artiklite kogumikku on koondatud artiklid, mis käsitlevad hindamise üld- ja eriküsimusi, hindamisega seonduv on lahti kirjutatud erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus. Kogumiku koostaja on Mari Kadakas. Tõlkijateks on Nadežda Parol ja Aime Matsina.

 

Центр образовательных программ финансирует перевод сборника на русский язык. Книга вышла на эстонском языке в серии общеобразовательных сборников «В помощь учителю». В сборнике собраны статьи, рассматривающие общие и специальные вопросы оценки знаний, критерии оценивания расписаны по предметам: родной язык и литература, иностранные языки, математика, естественные науки, социальные предметы, художественные предметы, физическая культура и трудовое обучение. Составитель сборника Мари Кадакас. Перевод: Надежда Пароль и Айме Матсина.