Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö

Kohanemis- ja lõimumisteenuste vajadus kohalikul tasandil kasvab seoses rändega. Rändeliike on erinevaid ja sellest tulenevalt ka vajadusi on erinevaid. Paar aastat tagasi kaardistas riik kohanemis- ja lõimumisteenused ning sai kokku 96 rändetaustaga inimestele suunatud teenust. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel valmis 2020.a. juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“.

Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel valmis selle aasta alguseks kohanemis- ja lõimumisteenuste veebikeskkond LINDA, kus saab tutvuda erinevate riigi tugiteenustega ning leida lahendusi kohanemist ja lõimumist soodustavatele olukordadele. 2021. aastal korraldasime 13 maakonnas koolituspäevad, et tutvustada lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud.

Koolituste ettekanded leiate siit:

Valdkonna tutvustamine. Irene Käosaar
Kultuuriministeeriumi tervitussõnad. Piret Hartman
Lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenused: soovitused ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele. Eda Silberg
Lõimumisnõustaja e-tööriist LINDA tutvustus. Tanel Mätlik
Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenused ja -materjalid. Kätlin Kõverik ja Kaire Cocker

2021.a pakume kohalike omavalitsustele neljaetapilist koolitust: „Erinevad nõustamisteenused“ (2 at), „Teenusepakkujate vaheline koostöö“ (6 at), „Kliendi profileerimine ja motiveerimine“ (16 at) ning „Kultuurierinevused, normid ja stereotüübid“ (8 at). Neist kahte esimest moodulit pakume koos ühtse koolituspäevana „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö“ ja kõigis 15 maakonnas. Kolmandat ja neljandat moodulit pakutakse viies suuremas keskuses. Koolitusprogramm on suunatud ennekõike kohalike omavalitsuste ning nende allasutuste ametnikele ja töötajatele, kes teenindavad eesti keelest erineva emakeelega elanikke, kuid ootame koolitusele ka piirkondlikke MTÜsid.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“