Keelelähetus

Keelelähetus on keeleõppe eesmärgil tööjõulähetusprogramm avalikus sektoris eesti keele oskust nõudvatel töökohtadel töötavatele inimestele, kelle keeleoskus ei vasta nõutud tasemele.

2024. aastal asus Integratsiooni Sihtasutus koos partnerite OÜ-ga Juunika Koolitus ja Targa Eesti Instituudiga pakkuma keelelähetusi Harjumaa ja Ida-Virumaa haridustöötajatele. Edaspidi on kavas kaasata programmi ka teiste avaliku sektori valdkondade töötajad, kes vajavad eesti keele praktikat töökohal.

Keelelähetus toimub sama valdkonna eestikeelses organisatsioonis, mis asub teises maakonnas. Keelelähetus kestab 12–30 kalendripäeva, seda võib jagada osadeks, kuid üks osa peab olema vähemalt 5 päeva. Programmi raames kaetatakse lähetatava sõidu- ja majutuskulud.

Keelelähetust korraldavad kolm osapoolt:

 

Lähetatav ja tema tööandja

Lähetatav töötab avaliku sektori asutuses (nt koolis, lasteaias, siseturvalisuse asutuses, sotsiaalvaldkonnas), tema emakeel pole eesti keel ja tal on vaja parandada oma eesti keele oskust tööülesannete täitmiseks. Lähetatava eesti keele oskus peab siiski olema tasemel, mis võimaldab tal töötada lähetuse ajal eestikeelses töökeskkonnas, eeldatavalt on lähetatava eesti keel B2-tasemel.

Lähetatav peab kooskõlastama keelelähetuse oma tööandjaga. Keelelähetuse programmiga liitumise võib välja pakkuda nii töötaja kui ka tööandja, kuid keelelähetuse kinnitab alati tööandja koos keelelähetust korraldava organisatsiooniga.

Keelelähetusse minejale koostatakse praktikaplaan, lähetatav peab lähetuse vältel täitma praktikapäevikut ja koostama pärast lähetust kogemusloo.

Avaliku sektori organisatsiooni tööandja, kes soovib oma saata oma töötaja keelelähetusse, peab võtma ühendust programmi elluviiva partnerorganisatsiooniga (kontaktid allpool). Keelelähetuse korraldamisel on oluline, et partner pakub või tööandja ise aitab leiab sama valdkonna eestikeelse organisatsiooni, kus viia läbi keelelähetus. Keelelähetuse toimumise aeg ja kestus peab sobima nii lähetatavale, tema tööandjale kui ka vastuvõtvale organisatsioonile.

Tööandja vastutab keelelähetuses viibiva töötaja asendamise või tema töögraafiku muutmise eest. Keelelähetus vastab siseriiklikule lähetusele, mille käigus säilib töötaja töökoht ja  töötasu. Programmi raames kaetakse lähetatu sõidu- ja majutuskulud.

 

Vastuvõttev organisatsioon ja lähetatava tugiisik

Vastuvõttev organisatsioon on eestikeelse töökeskkonnaga organisatsioon, kus lähetatav töötab keelepraktika eesmärgil lähetusperioodil (12–30 kalendripäeva). Vastuvõttev asutus asub lähetava töökohast erinevas linnas / maakonnas.

Vastuvõttev asutus määrab lähetatule tugiisiku, teavitab kollektiivi lähetuse toimumisest, loob lähetatavale tööks vajalikud tingimused ning viib ta kurssi tööjuhenditega.

Tugiisik on vastuvõtvas asutuses töötav isik, kelle emakeel on eesti keel ning kes lähetuste ajal teavitab ja abistab lähetatavat. Tugiisikult ei eeldada eelnevat kogemust ega väljaõpet. Lähetatava ja tugiisiku tööülesanded võiksid olla sarnased, et nad saaksid vastastikku erialaseid kogemusi vahetada. Lähetuse järel esitab tugiisik lühikese ülevaate lähetatava tööalasest tegevusest ja keeleoskuse paranemisest lähetuse jooksul ning annab tagasisidet keelelähetuse tegevuste parandamiseks.

 

Keelelähetust korraldav organisatsioon

Keelelähetust viib ellu Integratsiooni Sihtasutuse hankega leitud partnerorganisatsioon, kes vastutab programmi kõigi tegevuste kavandamise ja elluviimise eest. Partnerorganisatsioonis koordineerivad keelelähetusi projektijuht ja keelementor.

 

2024. aastal korraldavad keelelähetusi:

Harjumaa töötajatele suunatud programmi viib ellu OÜ JUUNIKA KOOLITUS

Lähetatavad saavad registreeruda sellel lingil, vastuvõtjad: sellel lingil 

Küsimustele vastab Inna Sulg ([email protected], +372 5094051).

 

Ida-Virumaa töötajatele suunatud programmi viib ellu TARGA EESTI INSTITUUT

Lähetatavad saavad registreeruda sellel lingil, vastuvõtjad sellel lingil.

Küsimustele vastab Janus Paurman ([email protected], +372 5660 4379).

 

Keelelähetuse mudel

Täpsemalt on kirjeldatud keelelähetuse korraldust ehk keeleõppe eesmärgil tööjõulähetuse mudelit, millega saab tutvuda siin. Mudeli on loonud OÜ Juunika Koolitus 2023. aastal, selle aluseks on 2001. aastal väljatöötatud mudel “Eesti-sisene tööjõuvahetus keelepraktika eesmärgil”.

Tööjõulähetuseprogrammi korraldamisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määrusest nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ ning teistest asjakohastest õigusaktidest, sh kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 „Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused“ alategevusest nr 3.3.4.1 „Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe eesmärgil“.