Kohanemine

Aitame kohaneda

Otsus Eestisse elama tulla on tänuväärne samm. Riigina peame oluliseks aidata kaasa iga uue Eestisse saabuva välismaalase* sujuvale kohanemisele. Kohanemine tähendab esmaste teadmiste ja oskuste omandamist Eestis iseseisvaks toimetulekuks ning loob eeldused edukaks hilisemaks lõimumiseks.

Lähtuvalt Kultuuriministeeriumi otsusest on alates 2023. aastast kohanemisprogrammi elluviimine peamiselt Integratsiooni Sihtasutuse** korraldada:

  • tagame Eestisse saabuvatele välismaalastele* võimaluse osaleda kohanemisprogrammis Settle in Estonia
  • nõustame kohanemisega seonduvates küsimustes Eestisse saabuvaid elanikke ja välismaalasi vastuvõtvaid organisatsioone.

Vastuseid täiendavatele küsimustele kohanemisprogrammi või muu kohanemisega seonduva kohta saate kirjutades [email protected].

 

*Vähem kui viis aastat tagasi Eestis tähtajalise elamisloa või Euroopa Liidu kodaniku tähtajalise elamisõiguse saanud elanik.

**Integratsiooni Sihtasutuse eesmärk on toetada Eestis sidusa ühiskonna kujunemist (vt Sidusa Eesti arengukava). Välismaalaste kohanemine mängib olulist rolli sidusa ühiskonna kujunemisel.