Noorte rahvuskaaslaste keelelaager Eestis 2024

Igal aastal on välismaal elavad eesti päritolu noored oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrisse on oodatud 13-18 aastased noored, et koos õppida eesti keelt, suhelda eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuuri.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Registreerimine 2024. aasta laagritesse on lõppenud.

Palun arvestada, et registreerimine ei taga kohta laagris ja lõpliku kinnituse laagris osalemise kohta saadame e-posti teel nii lapsevanemale kui noorele hiljemalt sama aasta mais.

Kui soovijad on rohkem kui laagrikohti, siis on eelis nendel osalejatel, kellel on sisukas motivatsioonikiri, kes elavad Eestist väga kaugel ja kes on elanud väljaspool Eestit terve oma elu. Laagrisse saamine sõltub ka sellest, mitu korda on juba laagris osaletud.

2024. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust Venevere puhkekülas (kestus 8 päeva). Eeldame, et noored registreerivad end keeleoskuse taseme järgi:

  • I vahetus: 01. juuli - 08. juuli, noortele, kes valdavad eesti keelt algaja tasemel;
  • II vahetus: 15. juuli - 22. juuli, noortele, kes valdavad eesti keelt keskmisel tasemel;
  • III vahetus: 29. juuli - 05. august, noortele, kes valdavad eesti keelt heal tasemel.

Kõigi laagris osalejate lapsevanemaga sõlmitakse vahetult enne laagrit kokkulepe. Ainult allkirjastatud kokkulepe garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Laagrikoha vabanemisel antakse laagrikoht varunimekirjas olevale järgmisele noorele.

Tagame laagrites eestikeelse suhtluskeskkonna. Laagris on vajalikud ruumid ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks kolm korda päevas ja majutamiseks. Olmetingimused vastavad kõikidele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm. Laagris olemise ajal on noortele tagatud sidepidamise võimalus oma vanemate või hooldajatega.

Laager on tasuta, lapsevanem peab tagama, et noorel oleks olemas ja laagris kaasas Eestis kehtiv tervisekindlustus. Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulud katab noore lapsevanem. Vajadusepõhiselt toimub taotluse alusel ka osaline reisikulude hüvitamine.

Laagri korraldamist rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium.

Muudatuste korral teavitame osalejaid esimesel võimalusel.

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
e-post: [email protected]
tel: +372 53644172

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.