Väliseesti noorte keelelaagrid

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2019. aasta suvel on neli laagrivahetust noortele vanuses 13-18 aastat. Laagrid viiakse läbi Eestimaa looduskaunites kohtades. Mitu aastat järjest on laager toimunud Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee

2019. a nelja laagrivahetuse toimumise ajagraafik on järgmine:

 • 24. juuni – 4. juuli 2019
 • 8. juuli - 18. juuli 2019
 • 22. juuli - 1. august 2019
 • 5. august - 15. august 2019

Valitud laagerivahetus

 • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
 • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
 • vastab laagritele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
 • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
 • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2019.

Noorte laagrisse pääsemise tingimused:

Pakume sel aastal võimalust kandideerida kahes erinevas kategoorias:

1) noored, kelle vanemad katavad edasi-tagasi sõidukulud ja

2) noored, kelle sõidukulud Integratsiooni Sihtasutus katab osaliselt või täies mahus.

Juhul, kui ei täitu 2. kategooria, täidab Integratsiooni Sihtasutus kohad 1. kategooriasse kandideerinud inimestega.

Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust. Soovime pakkuda rohkem laagrikohti noortele, kes varem ei ole laagris osalenud või on osalenud vaid ühe korra.

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele ja kultuuri laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel:

 • täita registreerimisankeet
 • kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus).

Registreerimisankeedi leiab Integratsiooni Sihtasutuse koduleheküljel siit.

Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:

 • Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (esitada sama kirjapilt nagu reisidokumendil)
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Elukoht (riik, linn, tänav, maja, krt)
 • Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg
 • E-post:
 • Lapsevanema/noore esindaja e-post
 • Laagris osaleja lapse/noore e-post
 • Kontakttelefon (sh riigi kood)
 • Lapsevanema/noore esindaja telefon
 • Laagris osaleja lapse/noore telefon
 • Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema, nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)
 • Viisavajadus (jah/ei)

Pileti ostmise/hüvitamise vajadus (valida On vaja/Ei vaja) ning soovitav sõiduvahend (lennuk, rong, laev) ja sõidu alustamise lähtekoht sihtpunkti (Tallinna jõudmiseks).
- edasi-tagasi pilet
- üheotsa pilet Eestisse
- üheotsa pilet Eestist sihtriiki
- kannab/maksab reisikulud ise

Laagrivahetuse valik:

 • 24. juuni – 4. juuli 2019
 • 8. juuli - 18. juuli 2019
 • 22. juuli - 1. august 2019
 • 5. august - 15. august 2019

Informatsioon selle kohta, millal noor tuleb Eestisse

- ainult laagri ajaks (märkida soovitud I, II, III, IV vahetus) või
- pikemaks perioodiks (märkida Eestis viibimise orienteeruv periood)

 • Piletite hüvitamise korral soovitud väljasõidu aeg?
 • Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
 • Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit
 • Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)
 • Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele (vabas vormis)
 • Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)
 • Muu info.

Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 15-20 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse?” Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

Integratsiooni Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 10. aprilliks 2019 ning seejärel saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi.

NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Lepingud laagrisse tuleku kohta peavad olema allkirjastatud lapsevanemate poolt ja esitatud Integratsiooni Sihtasutusse hiljemalt 15.05.2019.

Laagrikoha vabanemisel/mittetäitumisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

KULUD JA KOHUSTUSED

 • Laagris osalemine on noorele tasuta.
 • INSA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii INSA kui noore/tema esindaja poolt.
 • Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Väljastpoolt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda saabujatel (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus.
 • NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.
 • Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.
 • NB! Sõidupiletid laagrisse tulevatele noortele ostame/hüvitame võimaluste piires. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse alguseks ning laagrivahetuse lõpus lahkuvad Eestist. Juhul, kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida pikemat aega Eestis elavate sugulaste juures, siis on INSA-l õigus osta vaid ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

Integratsiooni Sihtasutus korraldab laagreid alates 2000. aastast.

Laagrite läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

e-mail jana.tondi@integratsioon.ee

tel +372 659 9069