Riigihange: „Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi neljapäevaste teemamoodulite koolituste tellimine ” (viitenumber 277853)

Konkursi aeg: -
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7181732/general-info

Riigihanke eesmärk on leida koostööpartner, kes vastab riigihankes seatud kriteeriumidele ja viib läbi kohanemisprogrammi neljapäevaste teemamoodulite koolitusi rahvusvahelise kaitse saajatele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel ja korras. Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse saajate teemamoodulite koolitustel käsitletavad teemad (kohustuslikud ja vabatahtlikud teemad, saavutatud üldpädevusnõuded) ja koolituste mahud on välja toodud kohanemisprogrammi määruse lisas 7 (Rahvusvahelise kaitse teemamooduli pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi osa):

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1230/2202/4002/KUM_19012024_m7lisa7.pdf#.

Riigihanke tulemusel sõlmitava hankelepinguga määratletud koolitustegevused peavad olema teostatud ajavahemikul juuni 2024 kuni juuni 2027 või kuni hankelepingu rahalise kogumahu täitumiseni sõltuvalt sellest kumb tingimus saabub varem.

 

Rahastamisallikas:

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) meetme nr 2.2 „Integratsioonimeetmete tõhustamine kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks kaasamiseks ning aktiivseks osalemiseks vastuvõtvas ühiskonnas“ projekti AMIF.1.02.23-0008 „Kohanemisprogramm rahvusvahelise kaitse saajatele“ vahendid 75% ulatuses ning riiklik kaasfinantseering 25% ulatuses.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7181732/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 30.aprillil 2024 kell 14.00.

Lisainfo:

Britta Saks

kohanemise valdkonnajuht

+372 5551 1281
[email protected]