Soovituslik kontrollnimekiri

EESTISSE ELAMA TULLES

TÄIENDAV INFO

AMETI ASUTUSE INFO

     
ID-kaart ja pass

ID-kaardiga saab eri ametiasutustes teenuseid ning pangatehinguid teha ja oma isikut tuvastada.

Välismaal saab passi taotleda iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Politsei ja Piirivalveamet:
www.politsei.ee

https://www.politsei.ee/et/dokumente-vaeljastavad-eesti-vabariigi-vaelisesindused
Elukoht

Tavapäraselt ei anna pangad eluasemelaenu taotlejale, kes ei ole Eestis töötanud või kes töötab veel katseajal. Üürikorter, mille leidmine võib ka aega võtta, võib osutuda kulukaks (üür + 1 kuu ettemaks + tagatis + vahendustasu). Võib kaaluda võimalust ajutiselt mõne peretuttava juures peatuda, kuni selgub töökoht, koolikoht jne.

Kinnisvaraportaalid ja kinnisvarabürood
Lapsed ja nende haridus Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele kodulähedase koolikoha. Lapse panemine mõnda teise kooli on võimalik vaid juhul, kui soovitud koolis on vabu kohti.

Haridus- ja Noorteamet

www.innove.ee

Sotsiaaltoetused

Lastega peredel on õigus taotleda erinevaid pere-  ja lapsetoetusi.
Samuti on õigus sotsiaaltoetustele puudega inimestel ja pensionäridel.

Sotsiaalkindlustusamet
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Keeleõpe Eesti keelt saab tasuta õppida Integratsiooni Sihtasutuses, kus on ka muid üritusi keeleõppijatele. Integratsiooni Sihtasutus
www.integratsioon.ee

Autojuhiload ja sõiduki registreerimine

Maanteeameti kodulehele ID-kaardi abil sisenedes võib saada infot oma sõiduõiguse kehtivuse kohta. Eestis nõutakse lisaks juhiloale kehtivat tervisetõendit. Sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb maanteeametis Eestisse ümber registreerida.

Maanteeamet
www.maanteeamet.ee
Haridust tõendava dokumendi tunnustamine Eestis

Välisriigis omandatud hariduse vastavuse kohta Eesti haridusele saab infot SA Archimedesest. Vajaduse korral saab ka vastava kirjaliku kinnituse, kuid see on vaid informatiivne ja nõuandev. Lisaks leiab SA Archimedese veebilehelt infot hariduse korralduse erisuste kohta erinevates riikides.

SA Arhimedes
www.archimedes.ee
www.archimedes.ee/enic/

Isiklike asjade toomine Eestisse ja maksukohustus


Kinnisvara omamine teises riigis üürimise eesmärgil


Välisriigi toetused ja hüvitised

Teatud kaupade impordile, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid. Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis ei ole import lubatud. Deklareerida tuleb ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: töötasu, ettevõtlustulu, dividend, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, intressitulu, pension, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud, kasu vara võõrandamisest, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud. Maksuamet
www.emta.ee
www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/umberasumine-eestisse
www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/valisriigis-saadud-tulu
Lisainfo tagasipöördumisel Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, eraldab abivajajatele tagasipöördumistoetust ja korraldab kogemuskohtumisi. Integratsiooni Sihtasutus
www.integratsioon.ee
Töö otsimine ja töötamine Eesti Töötukassa toetab töökoha leidmisel, jagab kohaliku tööturu kohta infot ja tegeleb töötuna arvele võtmise, töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse andmisega. Töötukassa
www.tootukassa.ee
Ettevõtlus Igas maakonnas on ettevõtluse alustamiseks mõeldud tasuta teenused kohalikelt asjatundjatelt: nõustamine, mentorlus, baaskoolitus. Kohalikud Arenduskeskused
www.arenduskeskused.ee
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
www.eas.ee
Info teenuste kohta oma elukoha piirkonnas
Lapse huviharidus, pere toimetulekutoetus, jäätmevedu, elamu või krundi ehituslikud ümberkorraldused on kohaliku omavalitsuse vastutusalas. Kohalik omavalitsus
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov
Õigusabi ja notariaalsed tehingud Õigusküsimustele saab vastuse portaalist Jurist Aitab või notarilt. Õigusabiportaal
www.juristaitab.ee
www.notar.ee
Arstiabi ja perearst Ravikindlustus on inimesel, kes töötab või on töötuna arvel.
Ravikindlustuse ja perearstiteenuste puhul on oluline rahvastikuregistri kanne.
Perearsti nimistusse kandmine võib aega võtta.

https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus

https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/inimesele/perearsti-valimine-ja-vahetamine

 

Lemmikloom Lemmiklooma transportimine on stressirohke ja eri riikides on palju eri nõudeid. Lemmiklooma transportimise kohta võib nõu küsida ka suurematelt reisifirmadelt.

https://vet.agri.ee/?op=body&id=967

https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/reisimine-valjastpoolt-euroopa-liitu/lemmikloomad