Taotlusvoor: „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Konkursi aeg: -

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

- ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;

- suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;

- ellu on viidud kultuuri- ja sporditegevused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;

- toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö läbi igapäevaste kontaktide.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus (linn või vald).

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 03.04.2024 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Taotlusvooru hindamiskomisjoni tööd ja taotluste hindamist reguleerib komisjoni töökord.

Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste hindamiskomisjoni töökord (PDF)

Taotlusvooru infotund toimub Teamsi keskkonnas 21. märtsil algusega kell 15.00. Infotunnile palume registreeruda aadressil [email protected]

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
   659 9024
   [email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
   5982 3155
   [email protected]