Taotlusvoor „Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru eesmärk. Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõpet korraldavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse selleks, et arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalused igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust uute ühiskondlike teadmiste kaudu Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused. Toetust antakse tegevustele, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • paranenud on pereõppes osaleva noore eesti keele oskus;
  • suurenenud on pereõppes osaleva noore eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud eesti kultuuriruumi, sealhulgas maad, ajalugu, kultuuri ja keelt tutvustavad tegevused, milles osaleb eesti emakeele ning eesti keelest erineva emakeele ja erineva kultuuritaustaga noor;
  • loodud on võimalused pereõppes osalevale noorele kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõneleva samaealise noorega.

 

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 08.02.2022 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 03.04.2019 määrus nr 11 "Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord", mis on leitav veebist https://www.riigiteataja.ee/akt/105042019007 ning määruse seletuskiri: 
PDF iconPereõppe seletuskiri

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 18.01.2022 kell 15.00-16.30.
Infopäevale palume eelnevalt registreeruda e-aadressil [email protected]. Infopäeva link edastatakse osalejatele enne infopäeva toimumist. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Jana Tondi
keeleõppe valdkonnajuht
659 9069
[email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
659 9066
[email protected]

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Mittetulundusühing Veeda Vaheaeg Võrumaal Räägime eesti keeles 45 605.00 EUR
2. MTÜ Meelte Kindlus Keeltesumin Pärnumaal 23 163.00 EUR
3. Mittetulundusühing Kolga-Jaani Maanaiste Selts Viljandimaa Võõrustab 20 000.00 EUR

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]