Soovin teada, kuidas panna laps kooli või lasteaeda. Elan Eestis

Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada. Veendu, et sinu elukoht asub selles piirkonnas, kus sa soovid lasteaia ja/või koolikohta oma lapsele leida.

 

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab elanikke kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole. Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma last panna mõnda teise kooli, siis on see võimalik juhul, kui teie poolt soovitud koolis on vabu kohti.

 

Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab kiiremini ka kohenda!

 

Üldharidus on Eestis tasuta! Üldharidus hõlmab alusharidust, põhiharidust ja keskharidust. Kõikidel haridusastmetel toimub õppetöö ühtse riikliku õppekava alusel, millest lähtudes kujundab iga õppeasutus oma õppekava. Loe lisaks

 

Vanemad võivad vabalt valida lasteaedu kui neis on vabu kohti ja valida munitsipaal- ning erasektori lasteaedade vahel. Eralasteaiad saavad kohalikult omavalitsuselt toetust linna- või vallavalitsuses kokkulepitud määras. Esmajärjekorras eelistatakse lasteaiakoha võimaldamisel samas vallas või linnas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Vabadele kohtadele võetakse lapsi ka teistest piirkondadest. Lasteaiakoha taotlus tuleks esitada lasteaiale võimalikult vara!

 

Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates hetkest, mil nad on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustust võib edasi lükata lapse tervisliku seisundi tõttu ja seda võib täita ka kodus õppides. Ühtegi õpilast ei vabastata koolikohustuse täitmisest tema puude või väheste võimete tõttu.

 

Kooli õppekorraldust, nädalakoormust, hindamist ja koolikoti raskust reguleerivad kõikidele koolidele kehtestatud ühtsed normid.

 

Igas Eesti maakonnas tegutseb tugikeskus, kus õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikele pakutakse psühholoogilist, logopeedilist, eripedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning karjäärinõustamist. Tugikeskuste ülesanne on toetada laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajast märkamist ning laste individuaalset arengut.

Lapse 1. klassi astumise või kooli vahetamise kohta leiab täiendavat teavet Eesti.ee lehelt.